Vedtægter forBryrup Antenneforening

§1

Foreningens navn er BryrupAntenneforening.

§2

Foreningens forsyningsområde er Bryrup by.

§3

Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg,der kan forsyne medlemmerne med:

1.  danske og udenlandske radio- og tv-kanaler

2.  internet og IP-telefoni

3.  andre ydelser, som kan tilbydes over etbredbåndsanlæg.

Foreningen kan indgå aftaler med en eller flereleverandører om levering af ovennævnte ydelser for en periode på maksimalt 5år. Alle sådanne aftaler skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse ogoplyses som et særskilt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen.

§4

Enhver, som har betalttilslutningsbidrag til foreningen og betaler foreningsbidrag jf. § 24 stk. 2,er medlem af foreningen.

Enhver, som bor i foreningensforsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningensfællesantenneanlæg mod at betale det til enhver tid gældendetilslutningsbidrag. Det er dog en forudsætning, at antenneforeningens samledeomkostninger ved tilslutningen ikke overstiger det til enhver tid gældendetilslutningsbidrag med mere end kr. 5.000 (ex. moms).

I det omfang antenneforeningenssamlede omkostninger ved tilslutningen overstiger det aktuelletilslutningsbidrag med mere end kr. 5.000 (ex. moms), påhviler denne udgift,plus moms, det nye medlem som et tillæg til tilslutningsbidraget.

Såfremt flere nye medlemmer gårsammen om at blive tilsluttet i forbindelse med en udbygning af anlægget, erovenstående gældende for hvert enkelt medlem.

Ved tilslutning i forbindelse medbyggemodning af nye områder, skal udgifterne som udgangspunkt betales af den,der forestår byggemodningen. Bestyrelsen kan dog fravige dette, hvis denvurderer dette som fordelagtigt for foreningen set over en længere årrække.

§5

For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning,opkræves tilslutningsbidrag og kontingent gennem ejeren. Det påhviler udlejerenat meddele bestyrelsen lejernes navne og adresser.

Ønsker ejeren af ejendommen ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dogselvstændigt blive tilsluttet fællesantenneanlægget på lige fod med ejere. Detpåhviler lejeren at sikre sig tilladelse til etablering af tilslutningen hosejeren.

Forgreninger til udlejede værelser og lejligheder er at betragte somseparate tilslutninger, der skal betale fuld tilslutningsafgift, kontingent mv.

§6

Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigelser, demåtte påføre stikdåser, forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findespå deres egen grund. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlæggetbeskadigelser udenfor egen grund.

Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen eller servicefirma.

§7

Ethvert medlem kanudmeldes af foreningen ved skriftlig henvendelse til formand eller kasserer.Fristen for udmeldelsen er 6 måneder til udgangen af en måned. Fristen gælderalene for foreningskontingentet, idet betaling til programafgifter og Copydanophører med udgangen af næste hele måned. Henvendelse på e-mail godkendes iforbindelse med udmeldelse.

Ved udmeldelse afforeningen og bevarelse af bopælen, skal der betales det til enhver tidgældende udmeldelsesgebyr.

Ved ejerskifte afboligen, ved medlemmets skift af privat adresse og i forbindelse med dødsfaldeller andre helt særlige omstændigheder, kan udmeldelse dog ske skriftligt tilkasserer eller formand med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned.

Udlejere/lejemålbehandles i relation til ovenstående efter afsnit 3.

Ved udmeldelse ermedlemmet ikke berettiget til at få udbetalt nogen andel af foreningens formue.

§8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§9

Ordinærgeneralforsamling holdes en gang årligt i januar kvartal og indvarsles senest14 dage før ved annonce i den lokale presse eller med samme frist vedindvarsling på foreningens hjemmeside (ogevt. infokanal) + nyhedsbrev til de af foreningens medlemmer, som hartilmeldt sig denne service.

Dagsordenenfor den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.    Valg afdirigent.

2.    Beretningfra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for detkommende år, til godkendelse.

3.    Aflæggelseaf regnskab for det forløbne år, til godkendelse.

4.    Eventuelleforslag.

5.    Behandlingaf budget og fastsættelse af løbende kontingenter for TV- og radiopakker mv.

6.    Valg afbestyrelse og bestyrelsessuppleant jf. § 12.

7.    Valg afrevisor jf. § 15.

8.    Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navnsunderskrift tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingensafholdelse.

Der er 2 bestyrelsessuppleanter jf. pkt. 6 i afsnit 2. Der vælges hvert år en suppleant, der herefter er valgt for 2 år. Den suppleant med størst anciennitet er samtidig 1. suppleant.

Valget af revisor gælder for et år ad gangen.

§10

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med otte dagesvarsel, og skal afholdes, såfremt mindst 10 pct. af medlemmerne overforbestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Denekstra ordinære generalforsamling skal i dette tilfælde afholdes senest 3 ugerefter at bestyrelsen har modtaget begæring.

§11

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.Jvf. dog § 26. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling erbeslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskabkan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstandtæller for et medlem og har således stemmeret.

I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed.En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigentenbevisbyrden for, at han er lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget.

Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun et andetmedlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter at denne ervalgt.

§12

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på enordinær eller ekstraordinær generalforsamling for to år ad gangen. Således at 3 medlemmer vælges i ulige år og 2 medlemmer i lige år.


Bestyrelsen konstituerer sig selv på sit første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand,kasserer og sekretær.

Senest på det efterfølgendemøde skal bestyrelsen vedtage sin egen forretningsorden, som skal angiverammerne for bestyrelsens arbejde. Denne forretningsorden kan kun ændres vedenstemmighed i bestyrelsen.

Bestyrelsens forretningsordenskal på anmodning udleveres til et medlem af antenneforeningen.

Bestyrelsen træffer debeslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed. Beslutningernetræffes ved alm. stemmeflertal.

Bestyrelsen fastsætter de faste afgifter og gebyrer, herundertilslutningsafgiften, gebyrer for pakkeskift, åbning og lukning, rykkergebyr ogandre faste gebyrer.

Alle løbende afgifter jf. § 9 og faste afgifter jf. ovenstående skalfremgå af foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen fastsætter selv foreningens ydelser til bestyrelsesmedlemmerne.Alle disse ydelser skal oplyses på generalforsamlingen, enten direkte iregnskabet eller som en del af bestyrelsens beretning.

§13

Foreningen forpligtes i alleforhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af tobestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Fuldmagt til enkeltpersonerkan meddeles i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen.

§14

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen tilenhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer ellerbestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte ellerindirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernesaktiver eller fra den virksomhed, der udøves via foreningens kabelanlæg.

§15

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31.december.

Den valgte revisor jf. § 9 skal min. være reg.revisor.

Revisorerne fastsætter selv, med respekt forforeningens størrelse og aktivitet, omfanget og karakteren af derevisionsmæssige arbejder. Revision finder sted mindst een gang årligt efterregnskabsårets afslutning.

Bestyrelsens forretningsorden jf. § 12, skaludformes, så revisorerne kan godkende denne som tilfredsstillende i sammenhængmed revisorernes arbejder.

§16

Dersom et medlem ikke rettidigt har betalt for sine ydelser fra foreningen,iværksætter bestyrelsen proceduren for rykning(er), lukning af signal,overgivelse til inkasso mv.

Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af denmanglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.

Bestyrelsen fastsætter også gebyrerne i denne forbindelse.

§17

Fællesantenneanlægget ejes af foreningen og der kan ikke indgåsaftaler, der giver afkald på ejerskabet af antenneanlægget, såvel deteksisterende som udvidelser.

§18

Et medlemskab som ejer af boligen/tilslutningsstedet er ikke personligt,men knyttet til boligen/tilslutningsstedet og overgår dermed uændret til enevt. ny ejer. Ejer er forpligtiget til at oplyse foreningens kasserer om navnog adresse på den nye ejer af boligen/tilslutnings- stedet forinden ejerskiftetfinder sted.

I forbindelse med et ejerskifte skal der tages stilling til, om en ny ejerønsker at fortsætte tilslutningen til antenneforeningen. Såfremt køber ikkeønsker at fortsætte medlemskabet og dette ikke er meddelt antenneforeningen,hæfter sælger subsidiært for skyldige beløb indtil medlemskabet kan opsigesefter § 7.

Et medlemskab som lejer er personligt og ophører automatisk ved fraflytningaf ejendommen. Lejer er forpligtiget til at oplyse om sin fraflytning senest 1måned inden fraflytningen. Hvis sidstnævnte ikke sker, hæfter lejer for altpersonligt kontingent mv. til foreningen indtil det tidspunkt, hvor vedkommendehar udmeldt sig af foreningen. Et medlemskab som lejer kan videreføres til enny lejer efter nærmere aftale med bestyrelsen.

Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger det fysisketilslutningssted.

§19

Bestyrelsen sørger for at anlægget vedligeholdes, og at det forsikres i detomfang, bestyrelsen finder nødvendigt og iht. gældende lovgivning.

§20

Foreningen, eller den af bestyrelsen valgte reparatør, har til enhver tidret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer medhenblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, atinstallationerne svarer til den over for foreningen angivne og er ioverensstemmelse med foreningens regler herom.


§21

Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og deinstallationer, der måtte være nødvendige for den enkelte husstand.

Bestyrelsen og den af bestyrelsen valgte reparatør har til enhver tid, modlegitimation, adgang til installationerne.

§22

Bestyrelsen drager omsorg for, at anlægget vedligeholdes på forsvarlig mådeefter gældende lovgivning. Ved ændring/udvidelse skal bestyrelsen frainstallationsfirmaet begære genparter af endelige målerapporter med bilag.

§23

Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget/nyeaktiviteter, såfremt bestyrelsen vurderer, det er hensigtsmæssig forforeningen.

Udvidelser/nye aktiviteter jf. ovenstående kræver en godkendelse afgeneralforsamlingen, såfremt det betyder en udgift for foreningen på over kr.100.000. Sidstnævnte beløb pristalsreguleres med nettoprisindekset fra DanmarksStatistik med udgangspunkt i nettoprisindekset for 2011.

Bestyrelsen redegør på den ordinære generalforsamling for de muligheder,som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid, samt for de forventedeøkonomiske konsekvenser af eventuelle udvidelser/nye aktiviteter.

Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejereller antenneforening samt etablering af fælles signalforsyning medfællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening må kungennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal iindkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigtpunkt på dagsordenen.

§24

Løbende opkrævninger fra foreningen for kontingent til radio- og tvpakker, skal min. være opdelt i udgift til foreningsudgifter, programafgifter,afgift til Koda/Copydan samt moms.

Alle særlige afgifter mv., som medlemmerne pålægges ved offentligfremvisning af udsendelser modtaget via foreningens anlæg, påhviler det enkeltemedlem.

§25

Det er forbudt medlemmerne selv at fortage eller lade foretage indgrebeller ændringer af anlægget, der ikke er i overensstemmelse med gældendelovgivning mv.

Et medlem må ikke tilslutte andre, herunder særligt andre husstande, tilbredbåndsanlægget.

Medlemmerne skal tillade foreningen og dens installatør adgang til tekniskkontrol af stikledning og husinstallation. Dette kan om fornødent sikres medfogedens hjælp.

I tilfælde af misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens love ogvedtægter, kan bestyrelsen foranledige tilslutningen til antenneanlæggetafbrudt. Bestyrelsen er berettiget til at kræve erstatning for den skade, sommåtte være påført foreningen og til at foretage politianmeldelse.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger,som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes afforeningen.

Medlemmet kan appellere eksklusion og afbrydelse af forsyningen tilførstkommende ordinære generalforsamling.


§26

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, sælges ellerhvis det besluttes at foreningen skal indgå i en anden forening.

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 90 % af de fremmødte pågeneralforsamlingen stemmer herfor. Er sidstnævnte betingelse ikke opfyldt, kanbestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 5 ugerefter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.

På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af derepræsenterede stemmer. Ovennævnte gælder ligeledes vedrørende foreningensopløsning.

Evt. formue ved foreningsophør fordeles mellem kulturelle aktiviteter iBryrup by på ophørstidspunktet.

§27

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres afgeneralforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægterudleveres på forlangende til foreningens medlemmer.

Vedtaget på den ordinæregeneralforsamling den 04.02.2015.

Morten Bjerrehuus                    Jesper Feddersen                         PoulDueholm

formand                                    næstformand                               kasserer

Preben Pedersen                         André Christensen                          

bestyrelsesmedlem                     sekretær                                    

                                               BentBraüner

                                               dirigent 

Cookies

Formand

Morten Bjerrehuus
Tlf. 61622752 efter 17:00
mortenb@bryrupnet.dk

Kasserer

Poul Dueholm
Tlf. 4060 0711
poul@bryrupnet.dk

Kontakt Poul vedr. åbning,
lukning og pakkeskift

DKTV

43 32 47 00
Ring til Dansk Kabel TV vedr.:

Anmeldelse om fejl på anlæg
Fejl på husinstallation

YouSee

70 70 40 70
Vedr. bland-selv og den nye boks

70 70 40 40
Øvrige henvendelser