Vedtægter forBryrup Antenneforening

§1

Foreningens navn er BryrupAntenneforening.

§2

Foreningens forsyningsområde er Bryrup by.

§3

Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg,der kan forsyne medlemmerne med:

1.  danske og udenlandske radio- og tv-kanaler

2.  internet og IP-telefoni

3.  andre ydelser, som kan tilbydes over et bredbåndsanlæg.

Foreningen kan indgå aftaler med en eller flere leverandører om levering af ovennævnte ydelser for en periode på maksimalt 5 år. Alle sådanne aftaler skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse og oplyses som et særskilt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen.

§4

Enhver, som har betalttilslutningsbidrag til foreningen og betaler forenings bidrag jf. § 24 stk. 2,er medlem af foreningen.

Enhver, som bor i foreningensforsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningensfællesantenneanlæg mod at betale det til enhver tid gældendetilslutningsbidrag. Det er dog en forudsætning, at antenneforeningens samlede omkostninger ved tilslutningen ikke overstiger det til enhver tid gældendetilslutningsbidrag med mere end kr. 5.000 (ex. moms).

I det omfang antenneforeningenssamlede omkostninger ved tilslutningen overstiger det aktuelletilslutningsbidrag med mere end kr. 5.000 (ex. moms), påhviler denne udgift,plus moms, det nye medlem som et tillæg til tilslutningsbidraget.

Såfremt flere nye medlemmer gårsammen om at blive tilsluttet i forbindelse med en udbygning af anlægget, er ovenstående gældende for hvert enkelt medlem.

Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder, skal udgifterne som udgangspunkt betales af den,der forestår byggemodningen. Bestyrelsen kan dog fravige dette, hvis den vurderer dette som fordelagtigt for foreningen set over en længere årrække.

§5

For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning,opkræves tilslutningsbidrag og kontingent gennem ejeren. Det påhviler udlejerenat meddele bestyrelsen lejernes navne og adresser.

Ønsker ejeren af ejendommen ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dogselvstændigt blive tilsluttet fællesantenneanlægget på lige fod med ejere. Detpåhviler lejeren at sikre sig tilladelse til etablering af tilslutningen hosejeren.

Forgreninger til udlejede værelser og lejligheder er at betragte som separate tilslutninger, der skal betale fuld tilslutningsafgift, kontingent mv.

§6

Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigelser, de måtte påføre stikdåser, forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen grund. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget beskadigelser udenfor egen grund.

Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen eller servicefirma.

§7

Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen ved skriftlig henvendelse til formand eller kasserer.Fristen for udmeldelsen er 6 måneder til udgangen af en måned. Fristen gælderalene for foreningskontingentet, idet betaling til programafgifter og Copydan ophører med udgangen af næste hele måned. Henvendelse på e-mail godkendes i forbindelse med udmeldelse.

Ved udmeldelse af foreningen og bevarelse af bopælen, skal der betales det til enhver tidgældende udmeldelses gebyr.

Ved ejerskifte af boligen, ved medlemmets skift af privat adresse og i forbindelse med dødsfaldeller andre helt særlige omstændigheder, kan udmeldelse dog ske skriftligt til kasserer eller formand med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned.

Udlejere/lejemålbehandles i relation til ovenstående efter afsnit 3.

Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få udbetalt nogen andel af foreningens formue.

§8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§9

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i januar kvartal og indvarsles senest 14 dage før ved annonce i den lokale presse eller med samme frist vedindvarsling på foreningens hjemmeside (ogevt. infokanal) + nyhedsbrev til de af foreningens medlemmer, som hartilmeldt sig denne service.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.    Valg af dirigent.

2.    Beretningfra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for detkommende år, til godkendelse.

3.    Aflæggelse af regnskab for det forløbne år, til godkendelse.

4.    Eventuelleforslag.

5.    Behandling af budget og fastsættelse af løbende kontingenter for TV- og radiopakker mv.

6.    Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant jf. § 12.

7.    Valg af revisor jf. § 15.

8.    Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingensafholdelse.

Der er 2 bestyrelsessuppleanter jf. pkt. 6 i afsnit 2. Der vælges hvert år en suppleant, der herefter er valgt for 2 år. Den suppleant med størst anciennitet er samtidig 1. suppleant.

Valget af revisor gælder for et år ad gangen.

§10

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med otte dages varsel, og skal afholdes, såfremt mindst 10 pct. af medlemmerne overforbestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Den ekstra ordinære generalforsamling skal i dette tilfælde afholdes senest 3 uge refter at bestyrelsen har modtaget begæring.

§11

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.Jvf. dog § 26. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling erbeslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskabkan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstandtæller for et medlem og har således stemmeret.

I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed.En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget.

Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun et andetmedlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter at denne ervalgt.

§12

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling for to år ad gangen. Således at 3 medlemmer vælges i ulige år og 2 medlemmer i lige år.


Bestyrelsen konstituerer sig selv på sit første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand,kasserer og sekretær.

Senest på det efterfølgendemøde skal bestyrelsen vedtage sin egen forretningsorden, som skal angiverammerne for bestyrelsens arbejde. Denne forretningsorden kan kun ændres vedenstemmighed i bestyrelsen.

Bestyrelsens forretningsordenskal på anmodning udleveres til et medlem af antenneforeningen.

Bestyrelsen træffer debeslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed. Beslutningernetræffes ved alm. stemmeflertal.

Bestyrelsen fastsætter de faste afgifter og gebyrer, herundertilslutningsafgiften, gebyrer for pakkeskift, åbning og lukning, rykkergebyr og andre faste gebyrer.

Alle løbende afgifter jf. § 9 og faste afgifter jf. ovenstående skalfremgå af foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen fastsætter selv foreningens ydelser til bestyrelsesmedlemmerne.Alle disse ydelser skal oplyses på generalforsamlingen, enten direkte i regnskabet eller som en del af bestyrelsens beretning.

§13

Foreningen forpligtes i alleforhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Fuldmagt til enkeltpersoner kan meddeles i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen.

§14

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer ellerbestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte ellerindirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den virksomhed, der udøves via foreningens kabelanlæg.

§15

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31.december.

Den valgte revisor jf. § 9 skal have en regnskabsmæssig baggrund.

Revisorerne fastsætter selv, med respekt forforeningens størrelse og aktivitet, omfanget og karakteren af de revisionsmæssige arbejder. Revision finder sted mindst een gang årligt efterregnskabsårets afslutning.

Bestyrelsens forretningsorden jf. § 12, skaludformes, så revisorerne kan godkende denne som tilfredsstillende i sammenhængmed revisorernes arbejder.

§16

Dersom et medlem ikke rettidigt har betalt for sine ydelser fra foreningen,iværksætter bestyrelsen proceduren for rykning(er), lukning af signal,overgivelse til inkasso mv.

Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.

Bestyrelsen fastsætter også gebyrerne i denne forbindelse.

§17

Fællesantenneanlægget ejes af foreningen og der kan ikke indgåsaftaler, der giver afkald på ejerskabet af antenneanlægget, såvel deteksisterende som udvidelser.

§18

Et medlemskab som ejer af boligen/tilslutningsstedet er ikke personligt,men knyttet til boligen/tilslutningsstedet og overgår dermed uændret til enevt. ny ejer. Ejer er forpligtiget til at oplyse foreningens kasserer om navn og adresse på den nye ejer af boligen/tilslutnings- stedet forinden ejerskiftetfinder sted.

I forbindelse med et ejerskifte skal der tages stilling til, om en ny ejerønsker at fortsætte tilslutningen til antenneforeningen. Såfremt køber ikkeønsker at fortsætte medlemskabet og dette ikke er meddelt antenneforeningen,hæfter sælger subsidiært for skyldige beløb indtil medlemskabet kan opsiges efter § 7.

Et medlemskab som lejer er personligt og ophører automatisk ved fraflytning af ejendommen. Lejer er forpligtiget til at oplyse om sin fraflytning senest 1 måned inden fraflytningen. Hvis sidstnævnte ikke sker, hæfter lejer for alt personligt kontingent mv. til foreningen indtil det tidspunkt, hvor vedkommendehar udmeldt sig af foreningen. Et medlemskab som lejer kan videreføres til enny lejer efter nærmere aftale med bestyrelsen.

Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger det fysisketilslutningssted.

§19

Bestyrelsen sørger for at anlægget vedligeholdes, og at det forsikres i detomfang, bestyrelsen finder nødvendigt og iht. gældende lovgivning.

§20

Foreningen, eller den af bestyrelsen valgte reparatør, har til enhver tidret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.


§21

Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte husstand.

Bestyrelsen og den af bestyrelsen valgte reparatør har til enhver tid, modlegitimation, adgang til installationerne.

§22

Bestyrelsen drager omsorg for, at anlægget vedligeholdes på forsvarlig mådeefter gældende lovgivning. Ved ændring/udvidelse skal bestyrelsen fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerapporter med bilag.

§23

Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget/nyeaktiviteter, såfremt bestyrelsen vurderer, det er hensigtsmæssig forforeningen.

Udvidelser/nye aktiviteter jf. ovenstående kræver en godkendelse af generalforsamlingen, såfremt det betyder en udgift for foreningen på over kr.100.000. Sidstnævnte beløb pristalsreguleres med nettoprisindekset fra Danmarks Statistik med udgangspunkt i nettoprisindekset for 2011.

Bestyrelsen redegør på den ordinære generalforsamling for de muligheder,som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid, samt for de forventedeøkonomiske konsekvenser af eventuelle udvidelser/nye aktiviteter.

Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejereller antenneforening samt etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§24

Løbende opkrævninger fra foreningen for kontingent til radio- og tv pakker, skal min. være opdelt i udgift til foreningsudgifter, programafgifter,afgift til Koda/Copydan samt moms.

Alle særlige afgifter mv., som medlemmerne pålægges ved offentligfremvisning af udsendelser modtaget via foreningens anlæg, påhviler det enkeltemedlem.

§25

Det er forbudt medlemmerne selv at fortage eller lade foretage indgrebeller ændringer af anlægget, der ikke er i overensstemmelse med gældendelovgivning mv.

Et medlem må ikke tilslutte andre, herunder særligt andre husstande, tilbredbåndsanlægget.

Medlemmerne skal tillade foreningen og dens installatør adgang til teknisk kontrol af stikledning og husinstallation. Dette kan om fornødent sikres med fogedens hjælp.

I tilfælde af misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens love og vedtægter, kan bestyrelsen foranledige tilslutningen til antenneanlæggetafbrudt. Bestyrelsen er berettiget til at kræve erstatning for den skade, som måtte være påført foreningen og til at foretage politianmeldelse.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger,som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

Medlemmet kan appellere eksklusion og afbrydelse af forsyningen til førstkommende ordinære generalforsamling.


§26

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, sælges ellerhvis det besluttes at foreningen skal indgå i en anden forening.

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 90 % af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer herfor. Er sidstnævnte betingelse ikke opfyldt, kanbestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.

På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer. Ovennævnte gælder ligeledes vedrørende foreningensopløsning.

Evt. formue ved foreningsophør fordeles mellem kulturelle aktiviteter i Bryrup by på ophørstidspunktet.

§27

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter udleveres på forlangende til foreningens medlemmer.

Vedtaget på den ordinæregeneralforsamling den 07.02.2018.

Morten Bjerrehuus                    Jesper Feddersen                 Poul Dueholm

formand                                   næstformand                      kasser 

Preben Pedersen                      André Christensen                          

bestyrelsesmedlem                   sekretær                                    

                                              BentBraüner

                                              dirigent 

Cookies

Formand

Morten Bjerrehuus
Tlf. 61 62 27 52 efter 17:00
mortenb@bryrupnet.dk

Kasserer

Preben L. Pedersen
Tlf. 3148 1319
kasserer@bryrupnet.dk

Pakkeskift, åbning & lukning
Kontakt Dansk Kabel TV
bryrup@danskkabeltv.dk
Tlf. 7695 8424 mellem kl. 9-15

DKTV

43 32 47 00
Ring til Dansk Kabel TV vedr.:

Anmeldelse om fejl på anlæg
Fejl på husinstallation

YouSee

70 70 40 70
Vedr. bland-selv og den nye boks

70 70 40 40
Øvrige henvendelser